Ministarstvo izdalo poseban naputak školama zbog Pernara

(N1) Saborski Zastupnik Živog zida Ivan Pernar podigao je dosta prašine u posljednje vrijeme zbog svojih nenajavljenih posjeta školama. Takav njegov postupak osudili su neki ravnatelji, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić, a sad se posebnim naputkom oglasilo i resorno ministarstvo.

Priopćenje Minstarstva prenosimo u cijelosti:

Poštovani, potaknuti nedavnim nenajavljenim ulascima saborskoga zastupnika Ivana Pernara u prostorije zagrebačkih srednjih škola, skrećemo pozornost na sljedeće.

Školske ustanove obvezne su učenicima osigurati zaštitu prava propisanih Ustavom Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14.), konvencijama, zakonima i provedbenim propisima, a neka su od tih prava i pravo učenika na zaštitu od nedopuštenoga političkoga iskrištavanja, pravo na nesmetan odgojno-obrazovni rad u sigurnom okruženju, kao i pravo na privatnost učenika. Navedena prava su ugrožena u situacijama u kojima se s učenicima razgovara u prostoru školske ustanove bez dopuštenja ovlaštenih osoba pozivajući ih na neprihvatljivo ponašanje, koje podliježe izricanju odgojnih mjera (neopravdan izostanak s nastave kako bi podržali određena politička stajališta) te u kojima se fotografira s učenicima, nakon čega se fotografije objavljuju na društvenim mrežama bez njihova pristanka, odnosno pristanka roditelja.

U skladu s odredbama članka 67. i 70. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., i 7/17.) školske ustanove dužne su stvarati uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika, sprječavati neprihvatljive oblike ponašanja i brinuti se o sigurnosti učenika.

Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici u školskim ustanovama dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odmah izvijestiti ravnatelja školske ustanove koji je to dužan javiti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugome nadležnom tijelu.

Sukladno članku 125. Zakona, ravnatelji školskih ustanova brinu se o pravima i interesima učenika i radnika školske ustanove te odgovaraju za njihovu sigurnost, a odgovorni su i za zakonitost rada i stručni rad školske ustanove.

”Ravnatelji bi trebaju osigurati školski ulaz”

Kako bi zaštitili učenike od neovlaštenih ulazaka stranih osoba u prostore školskih ustanova koji mogu prouzročiti incidentno ponašanje i time ugroziti sigurnost učenika i zaposlenika, upućujemo ravnatelje školske ustanove da organizacijom rada i drugim rješenjima u sklopu svojih ovlasti osiguraju ulaz u školsku ustanovu kako bi onemogućili nedopušten ulazak stranih osoba.

Radi sigurnosti učenika, radnika i imovine, školska ustanova može koristiti alarmni sustav i/ili sustav videonadzora u skladu s posebnim propisima.

Ravnatelji školskih ustanova, radi izbjegavanja dovođenja učenika u neposrednu opasnost zbog mogućih incidentnih ponašanja neovlaštenih posjetitelja, obvezni su za vrijeme rada na ulazu u školsku ustanovu osigurati dežurstvo odgojno-obrazovnoga ili drugoga radnika u svim unutarnjim, ali i vanjskim prostorima školske ustanove kada ih koriste učenici.

S obzirom na to da školski /domski odbor, suladno članku 58. Zakona, donosi kućni red školske ustanove, njime se uz pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja, kao i pravila ponašanja učenika i radnika školske ustanove, mogu odrediti i pravila ponašanja drugih osoba za vrijeme boravka u prostorijama školske ustanove te detaljno propisati obveze i način postupanja dežurnih osoba. Kućni red i popis dežurnih učitelja/nastavnika mora biti javan i dostupan učenicima, uz mogućnost prilagodbe za učenike s teškoćama.

Kućni red odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka i rada u unutarnjem i vanjskom prostoru školske ustanove gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

U slučaju da pravila ponašanja i pravila postupanja nisu u dostatnoj mjeri i na jasan način uređena pravilnikom o kućnom redu, upućujemo ravnatelje da pristupe njegovim izmjenama i dopunama. U tom slučaju skrećemo pozornost kako pravilnik o kućnome redu donosi školski/domski odbor nakon prethodno provedene rasprave na učiteljskom/nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.

Napominjemo kako je način postupanja učenika, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima propisan Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (Narodne novine, broj 132/13.).

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Pravilnika, u školskim ustanovama koje rade u dvije ili više smjena ili se nastava održava i u područnim školama ili odjelima ravnatelj treba ovlastiti jednu ili više osoba za postupanje u slučajevima povrede prava učenika, a to će u pravilu biti voditelj smjene ili voditelj područne škole/odjela.

Slijedom navedenog, upućujemo ravnatelje školskih ustanova da informiraju učenike, roditelje i radnike školske ustanove o propisima koji reguliraju pravila ponašanja, zaštitu i prava djece, kao i pravila postupanja u slučaju kada strana osoba pokuša neovlašteno ući u unutarnji prostor ili se zadržava u vanjskom prostoru školske ustanove u vrijeme održavanja odgojno-obrazovnoga rada, odnosno kada se osoba kojoj je dopušten ulazak u unutarnji prostor ili boravak u vanjskom prostoru školske ustanove u vrijeme održavanja odgojno-obrazovnoga rada neprimjereno ponaša.

2 Comments

    1. Narod koji ima ovakvo ministarstvo budućnost ni ne zanima.
      On sasvim solidno živi u prošlosti!

Comments are closed.

Podijelite ovo

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima!